Algemene voorwaarden

Deelnemende locaties
MyBusiness Today treedt op als bemiddelaar voor de verhuur van flexplekken. De gebruiker gaat een huurovereenkomst aan met de verhuurder en dient zich aan de huisregels van de betreffende locatie te houden. De gebruiker is verantwoordelijk voor een correct gebruik van de ter hand gestelde zaken en alles netjes achter te laten.
De verhuurder is verantwoordelijk voor een locatie die in overeenstemming is met hetgeen hij via MyBusiness Today aanbiedt.
De afrekening van het gebruik van de flexplekken vindt periodiek plaats door middel van een automatische incasso. Hiervoor overlegt de gebruiker een SEPA incassomachtiging en een kopie van zijn legitimatie.

MyBusiness Today Platform
De toegang en het gebruik van de MyBusiness Today site en Apps zijn niet gebonden aan enige recht of licentie. Er zijn echter een aantal voorwaarden die van toepassing zijn op bij het gebruik van dit platform.

Copyright
Door het in gebruik nemen van de site en de Apps stem je toe gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden. Deze site bevat programmatuur waarvan het intellectueel eigendom en de auteursrechten berusten bij Uniscape BV. De database met gegevens, beeldmateriaal en verwijzingen zijn eigendom van Uniscape BV. Het doorverkopen of publiceren van de inhoud van de site is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Disclaimer
De gegevens en beeldmateriaal van locaties worden opgevoerd en onderhouden door de verhuurders van deze locaties. MyBusiness Today controleert de juistheid en het copyright echter niet integraal en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud. Wanneer mocht blijken dat gegevens of beeldmateriaal ten onrechte op de site zijn gepubliceerd dan zullen ze direct worden verwijderd.
De informatie waaronder de tarieven op het platform kunnen zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd door de verhuurders. Dit houdt geen enkele verplichting in voor MyBusiness Today. Wijzigingen van locatiegegevens en tarieven gaan in op het moment van wijziging en hebben geen invloed op eerdere boekingen.
Het platform kan technische onjuistheden of tekstuele fouten bevatten. Deze zullen na melding en acceptatie gecorrigeerd worden.
MyBusiness Today is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuist gebruik van MyBusiness Today of een onjuiste interpretatie van de informatie. Derhalve wordt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de inhoud, kwaliteit, prestaties, of geschiktheid voor een bepaald doel van het platform gegeven. MyBusiness Today aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wegens gederfde winst of gederfde besparingen of andere gevolgschade voortkomend uit het gebruiken of niet kunnen gebruiken van het MyBusiness Today platform.

MyBusiness Today is een handelsnaam van Uniscape BV.

Printen